Ngày thi NISV 2024

1. Chà là Chemnitz:
Ngày 19 tháng 3 năm 2024 (Thứ Ba)
Ngày 10 tháng 4 năm 2024 (Thứ Tư)
Ngày 8 tháng 5 năm 2024 (Thứ Tư)
Ngày 20 tháng 6 năm 2024 (Thứ Năm)

2. Ngày Düsseldorf:
Ngày 16 tháng 4 năm 2024 (Thứ Ba)
Ngày 16 tháng 5 năm 2024 (Thứ Ba)

3. Ngày Frankfurt/Main:
Ngày 17 tháng 4 năm 2024 (Thứ Tư)
Ngày 30 tháng 4 năm 2024 (Thứ Tư)

4. Ngày Berlin:

Ngày 21 tháng 3 năm 2024 (Thứ Năm)
Ngày 10 tháng 5 năm 2024 (Thứ Sáu)

5. Ngày Hamburg:
Ngày 14 tháng 5 năm 2024 (Thứ Ba)

Ngày thứ 6 Landshut:
Ngày 7 tháng 5 năm 2024 (Thứ bảy)

Việc đăng ký chỉ được thực hiện bằng văn bản pruefung@medi-metropole.de . Việc đăng ký qua điện thoại sẽ không được chấp nhận.